سفیر کشورمان در فرانسه با اشاره به فضای مثبت کنونی حاکم بر روابط تهران و پاریس بر وجود ظرفیت‌های بسیار برای توسعه این روابط تاکید کرد.