بطری‌های پلاستیک معضل امروز طبیعت هستند و به دلیل افزایش این بطری‌ها، لزوم بازیافت آنها بیش از پیش به چشم می‌خورد. اما می توان از بطری های پلاستیکی استفاده های کاربردی کرد و از آنها ابزارها و وسایل مفید و قابل استفاده ساخت و ...