تا به حال ش ده فرزندتان از اینکه قد کوتاه یا بلندی دارد یا اینکه موهایش کم پشت است یا بینی بزرگی دارد یا عینکی است به شما گله کند بسیاری از این ویژگیها ذاتی است و گرچه برای برخی درمانها و روشهای پیش گیری وجود دارد اما باید واقعیت را پذیرفت و با آن کنار آمد اگ ر این مهارت مهم را به بچه ها نیاموزید قطع ا او در کنار آمدن با دیگر واقعیت های زندگی اش مشکل خواهد داش ت