خوب چرا همتون گیر دادین به بانک برید دنبال یه کاره دیگه