نظر شما
لیسانس کامپیوتر از دانشگاه دولتی
متولد ۶۵
حدود ۲ سال هم در نمایندگی دستگاههای POS بانک اقتصاد نوین کار کردم.
درخواست همکاری دارم.