ســـوگـــند خانــــم وبـــــیـــــکــار عزیز
از کدوم شعبه ویا شهر هستید
به امید خدا شما هم دعوت مبشید نگران نباشید
کسی خبر تازه ای نداره/